YAZARLAR

Resmi İlan // V:1100

6 Ekim 2017 11:02

İHALE İLANI
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Barla Tescilli Mezarlığı Çevre Düzenlemesi Ve Restorasyon Yapım İşi yaptırılacaktır.
İhale Kayıt Numarası : 2017/479875
İşin Adı : Barla Tescilli Mezarlığı Çevre Düzenlemesi Ve
Restorasyon Yapım İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1-İdarenin
a) Adresi : Eğirdir Yolu Üzeri MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası : 2462116500 - 2462116548
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Tescilli Kültür Varlığı Olan ve Restorasyon Projeleri A.K.V.K.K.
(27.12.2016 tarih ve 5712 sayılı kurul kararı) tarafından onaylanmış 4089 parseldeki tescilli mezarlığın restorasyonu yapılacaktır.
b) Yapılacağı yer : Barla/Eğirdir/Isparta
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 240 (İkiyüzkırk) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Makamı Encümen toplantı
salonu Eğirdir Yolu Üzeri ISPARTA
b) Tarihi ve saati : 26.10.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler.
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin 6 ncı fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.
4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
4.1.5. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.8. İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.
4.1.9. İdari şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.
4.1.10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.1.11. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1 ve 4.1.2 nolu maddelerde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak 4.1.10 nolu maddede yer alan belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 (yüzdeelli) oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler;
İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için, işin özelliğinin gerektirdiği ve aşağıdaki listede belirtilen yeterli sayıda ve nitelikte personeli çalıştırdığına dair belgeler veya çalıştıracağına ilişkin taahhütname.
Teknik Personel Listesi
1 adet Mimar (5 yıl tecrübeli),
1 adet İnşaat Mühendisi (5 yıl tecrübeli),
1 adet Peyzaj Mimarı (5 yıl tecrübeli)
4.3. Benzer İş:
Tescilli Taşınmaz Kültür Varlığı olan restorasyon yapım işlerinden herhangi biri benzer iş olarak kabul edilecektir.
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 200,00-TL karşılığında Isparta İl Özel İdaresi Zemin kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü Eğirdir Yolu Üzeri ISPARTA adresten satın alınabilir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanların tüzel kişi olması halinde imza sirküsünün aslını, gerçek kişi olması halinde imza beyannamesinin aslını veya noter onaylı vekaletnameye (asıl ) haiz yetkili temsilcilerinin idarece onaylı ihale dokümanını ihale tarihinden en az 3 gün önce satın almaları zorunludur.
8. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Isparta İl Özel İdaresi Zemin Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü Eğirdir Yolu Üzeri ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120(Yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde ihale serbesttir.
13. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
14. İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacaktır.
15.İhale dokümanları CD ortamında verilecektir.
(V:1100)

Bu haber 221 kez okunmuştur.
  Yükleniyor...