YAZARLAR

Resmi İlan // V:971

8 Ekim 2018 15:24

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ
ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AKARYAKIT ÜRÜNLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/487673
1-İdarenin
a) Adresi : KUTLUBEY MIMAR SINAN 1 32100 MERKEZ ISPARTA
MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası : 2462116000 - 2462120869
c) Elektronik Posta Adresi : info@isparta.bel.tr
ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği internet adresi
(varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : K. BENZİN 95 OKTAN 50.000 LT, * MOTORİN 1.250.000 LT *
MOTORİN (DİĞER) 20.000 LT Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan
ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Belediyemiz Bünyesinde bulunan Resmi Araçlar , Kiralık Hizmet
Araçları ve İş Makinelarının Akaryakıt İhtiyaçları ; İdaremizin ihtiyacı
olan 95 Oktan kurşunsuz benzin ve motorin Yüklenici firmaca temin
edilen Akaryakıt Yakıt Tankeri ile idarenin bünyesinde bulunan Fen
İşleri Müdürlüğü Bakım İkmal Birimi akaryakıt dağıtım istasyonuna
teslim edilecektir. Ayrıca yüklenicinin istasyonundan veya anlaşmalı
istasyonlardan pompa teslimi olarak idaremize ait kiralık ve resmi
plakalı araçlarımıza yüklenici tarafından temin edilen ( Taşıt Tanıma
Sistemi (TTS ) , Taşıt Kiti, Anahtarlık ve Kartlar vb.) sistemlerle
Araçların Yakıt Depolarına Pey der Pey teslimat yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Belediyemiz Bünyesinde bulunan Resmi Araçlar ,Kiralanan Hizmet
Araçları ve İş Makinelerının Akaryakıt İhtiyaçları ; 95 Oktan
kurşunsuz benzin ve motorinin teslimat yeri idarenin bünyesinde
bulunan Fen İşleri Müdürlüğü Bakım İkmal Birimi akaryakıt dağıtım
istasyonudur. Ayrıca idarece belirlenen şehir içi ve şehir dışı
görevlere çıkmaya haiz araçlara taşıt tanıma sistemi takılarak bu tip
araçlara akaryakıt ,yüklenicinin istasyonundan pompa teslimi
olacaktır. Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben yükleniciye
ayrıca işe başlama talimatı verilmeyecek olup,iş başlama tarihi
01.01.2019 ,sözleşmenin süresi 12 (on iki) aydır. Mücbir veya sair
sebeplerle ihale sürecinin uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe
başlanılmaması halinde, İdare tarafından yeni işe başlama tarihi
yükleniciye bildirilir. Ancak söz konusu sözleşmenin süresi
31.12.2019 tarihine kadardır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI
b) Tarihi ve saati : 05.11.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli Dağıtıcı ise; Akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtımı hakkında sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasa Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerliliği olan "Dağıtıcı Lisansı" nın aslını veya noter tasdikli suretini,
b) İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Bayisi olduğu kuruluştan alınmış ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi nin aslını veya noter tasdikli suretini teklifleriyle birlikte sunacaktır.
c) İsteklilerin , araçlara akaryakıt ikmali yapılacak bayisi olduğu dağıtım şirketinin ticaret unvanı altında işlettiği otomasyon sistemine sahip akaryakıt istasyonları ile bayilik verdiği otomasyon sistemine sahip akaryakıt istasyonları veya anlaşma sağladığı otomasyon sistemine sahip akaryakıt istasyonlarının en az 30 il merkezi ve üzerinde en az 1 ve Türkiye genelinde ise en az 200 ve üzeri olduğunu gösterir listeyi ve Isparta Belediyesi merkez ilçe sınırları içerisinde Dağıtıcı ise; kendisine bağlı akaryakıt bayilerini, Bayii ise; bayisi olduğu dağıtım şirketine ait en az 2 ( iki) adet taşıt tanıma sistemine haiz Isparta ili Merkez İlçesi lokasyonunda (mücavir alan sınırında) istasyonu gösteren adres listesini teklif zarfı ile birlikte sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Muayene ve kabul esnasında İhale Konusu Akaryakıtın analiz raporlarında Kurşunsuz Benzin 95 Oktan' dan TSE EN 228 Nisan 2005 de veya uygulamadaki son şekliyle , Motorin ' den TS 3082 EN 590/ Eylül 2005 de ve /veya uygulamada bulunan son şekliyle belirtilen özellikleri ihtiva edip etmedikleri aranacaktır. Akaryakıtın TSE standartlarında ve/veya EPDK tarafından yapılan Teknik düzenleme (standartlarına) uygun olacaktır. İhale konusu akaryakıtın Muayene ve Kabul İşlemlerinde TSE ve/veya EPDK tarafından düzenlenen Teknik standartlara uygunluğu aranacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Tek sözleşmeye bağlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları ve/veya Özel Sektörde " akaryakıt ürünleri ( motorin,benzin vb.) " satımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ISPARTA BELEDİYESİ İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 110 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 120 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C.Ziraat Bankası Isparta Mer. Şubesi Isparta Bel. TR 54 0001 0001 3236 3135 7950 05 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ISPARTA BELEDİYESİ GELEN EVRAK BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
(V: 971)

Bu haber 136 kez okunmuştur.
  Yükleniyor...