YAZARLAR

Resmi İlan // V:1091

9 Kasım 2018 10:52

KYK ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI YURT MÜDÜRLÜKLERİNDE 2019 YILINDA KULLANILMAK ÜZERE 200000 KG TABLET TUZ (ARITMA TUZU)
K.Y.K. ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU

KYK Isparta İl Müdürlüğüne bağlı Yurt Müdürlüklerinde 2019 yılında kullanılmak üzere 200000 Kg Tablet Tuz (Arıtma Tuzu) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/568047
1-İdarenin
a) Adresi : ÇÜNÜR MAH. 102.CD NO:289 32260 ÇÜNÜR ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası : 2462371215 - 2462370421
c) Elektronik Posta Adresi : ispartailm@kyk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kyk Isparta İl Müdürlüğüne bağlı Yurt Müdürlüklerinde 2019
yılında kullanılmak üzere 200.000 Kg Tablet Tuz (Arıtma
Tuzu) alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kyk Isparta İl Müdürlüğüne bağlı Yurt Müdürlükleri Gülcihan
Yurt Md.73.000 Kg , Murad Hüdv.Yurt Md.30.000 Kg. ,
Isparta Yurt Md. 30.000 Kg. , Mihri Hatun Yurt Md. 30.000
Kg. , Bediüzzaman Sait Nursi Yurt Md. 20.000 Kg. , Yalvaç
Yurt Md. 7.000 Kg. , Şarkikaraağaç Yurt Md. 5.000 Kg. ,
Uluborlu Kutlubey Yurt Md. 5.000 Kg. ı kapsamaktadır.
c) Teslim tarihi : İş; 01.01.2019 tarihinde başlayacak olup 31.12.2019 (dahil)
tarihine kadar, İl Müdürlüğümüze bağlı Gülcihan Yurt
Md.,Murad Hüdv.Yurt Md.,Isparta Yurt Md. ,Mihri Hatun Yurt
Md. , Bediüzzaman Sait Nursi Yurt Md. , Yalvaç Yurt Md. ,
Şarkikaraağaç Yurt Md. , Uluborlu Kutlubey Yurt Md.' nün
talepleri doğrultusunda peyder pey belirtilen adreslere,
İdarenin bildirdiği miktarlara göre tuz( arıtma tuzu) teslimatı
yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Isparta İl
Müdürlüğü Çünür Mah. 102.Cad.No:289 İhale Toplantı
Salonu Merkez/ ISPARTA
b) Tarihi ve saati : 20.11.2018 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Isparta İl Müdürlüğü İdari İşler Şb.ve İnş.Emlk.Şube Müdürlüğü satın alma birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Isparta İl Müdürlüğü Çünür Mah. 102.Cad.No:289 Merkez/ ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacak
(V:1091)

Bu haber 87 kez okunmuştur.
  Yükleniyor...