İÇ GÜVENLİK EĞİTİM VE TATBİKAT MERKEZİ KOMUTANLIĞI

8 Ekim 2012 17:55

İHALE İLANI
İÇ GÜVENLİK EĞİTİM VE TATBİKAT MERKEZİ KOMUTANLIĞI
İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI / ISPARTA
PLASTİK PALET, POLİETİLEN 100*120 CM. ALIMI 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/142807
1-İdarenin
Adresi : İÇ GÜVENLİK EĞİTİM VE TATBİKAT MERKEZİ KOMUTANLIĞI
EĞİRDİR YOLU ÜZERİ 32000 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası : 0246 2324612 (İh.Kom.Tel. & Faks),
c) Elektronik Posta Adresi : igetam_ihkom@mynet.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.qov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta
(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İç. Güv. Eğt. ve Tatb. Mrk. Klığı Tşn.(Tük.) 409 Mal Say.Depoları
/ISPARTA
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasını (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu
tescilin yapılmasını) müteakip idare tarafından yüklenicinin
kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe
başlama talimatının tebliğinden itibaren sözleşmenin 10.2.2.'nci
maddesinde belirtilen tarihlere uygun olarak mal teslim edilecek/
işe başlanacaktır, işe başlama talimatının tebliği öncelikle
sözleşmenin imzalanması sırasında yazılı olarak İhale Komisyon
Başkanlığınca yapılacak ve sözleşme dosyası ile birlikte
dağıtılacaktır. Bu mümkün olmadığı takdirde; sözleşmenin
2.4'üncü maddesinde belirtilen tebligat hükümlerinden en az bir
tane ile bildirim yapılacaktır. İŞİN SÜRESİ 10 (ON) TAKVİM
GÜNÜDÜR. İşe başlama tebligatının tebliğinden itibaren 01-10
takvim günü içinde mal teslim edilecek/işe başlanacaktır
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer : İç. Güv. Eğt. ve Tatb. Mrk. K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı /
General İhsan ALPER Kışlası 2'nu.lı Nizamiye Bölgesi
Tedaş Karşısı ISPARTA
b) Tarihi ve saati : 19.10.2012-14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
isteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir, isteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
iş ortaklığından birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren birini sunması yeterlidir.
isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
(1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.
(2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu.
(3) İtselinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterli Belgesi.
(4) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği Yerli Malı Belgesi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 13 TRY (Türk Lirası) karşılığı İç. Güv. Eğt. ve Tatb. Mrk. K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı General İhsan ALPER Kışlası 2'nu.lı Nizamiye Bölgesi Tedaş Karşısı ISPARTA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İç. Güv. Eğt. ve Tatb. Mrk. K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı / General İhsan ALPER Kışlası 2'nu.lı Nizamiye Bölgesi Tedaş Karşısı ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
(V:1102)

Bu haber 23634 kez okunmuştur.
  Yükleniyor...