T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2021/12 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU

1 Şubat 2021 10:45

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda esas numarası yazılı davalı sütununda ismi belirtilen kişi hakkında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen tensip ara kararı gereğince;
1. DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ; Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili aşağıda parsel, maliki ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazın tapuda davalı adına kayıtlı olduğunu 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı Kanun ile değişik 8. Ve 10. Maddeleri gereğince Kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kayıtlarının Karoyalları Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiş olup;
2. a) 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince mahkemenizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,
b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği;
c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Isparta Şube Müdürlüğüne yatırılacağı;
d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği;
3-Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 2942 sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur. 18/01/2021
Dosya Duruşma Duruşma
No: Davalı İl Köy/Mevkiada-parsel m² Günü Saati
2021/12 Esas İsmail Şevik Isparta İli 2541 parsel 2.100,00 m² 17/02/2021 13:30
Merkez ilçesi

Bu haber 652 kez okunmuştur.
  Yükleniyor...