BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM (BSK) ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMALARINDA İHTİYAÇ OLAN 0-5 MM (%31), 5-12 MM (%30), 12-19 MM (%24) VE 19-25 MM (%15) EBATLARINDA TOPLAM 100000 TON AGREGA MALZEMESİNİN ALIMI İŞİ ISPARTA ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

8 Nisan 2021 10:12

Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplama çalışmalarında ihtiyaç olan 0-5 mm (%31), 5-12 mm (%30), 12-19 mm (%24) ve 19-25 mm (%15) ebatlarında toplam 100000 ton agrega malzemesinin alımı işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/191951
1-İdarenin
a) Adı : Isparta Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
b) Adresi : Eğirdir Yolu Üzeri Merkez/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası : 2462116500 - 2462116548
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplama
çalışmalarında ihtiyaç olan 0-5 mm (%31), 5-12 mm
(%30), 12-19 mm (%24) ve 19-25 mm (%15) ebatlarında
toplam 100000 ton agrega malzemesinin alımı işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 0-5 mm (%31), 5-12 mm (%30), 12-19 mm (%24) ve 19-
25 mm (%15) ebatlarında toplam 100.000 ton agrega
malzemesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan
ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Isparta İli Atabey İlçesi Harmanören mevkiisi Barla Yolu
üzerinde bulunan Asfalt plent Tesisi Şantiyesine teslim
edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 takvim
günü içerisinde İdarenin belirlediği tarihte işe
başlanılacaktır. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip
İdarenin belirlediği tarihten itibaren yüklenici firma
tarafından 120 takvim günü içerisinde günlük en az
1.200 ton (Teknik Şartnamede belirtilen oranlarda)
agrega malzemesi şantiyeye teslim edilecektir. 1.200
tonun altında malzeme teslimi yapılması durumunda
eksik teslim edilen her takvim günü için sözleşme
bedelinin % 0,06 (on binde altı ) oranında ceza
uygulanacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihden10 gün içerisinde işe
başlanılacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.04.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Isparta İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Zemin Kat Eğirdir Yolu Üzeri Isparta
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Asfalt mıcırı, temel veya agrega temini işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (Yüzelli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu haber 374 kez okunmuştur.
  Yükleniyor...