İLAÇ SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

29 Nisan 2021 17:44

53 kalem kemoterapi ilaç alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/237366
1-İdarenin
a) Adresi : DOĞU YERLEŞKESİ ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
b) Telefon ve faks numarası : 2462112835 - 2462112823
c) Elektronik Posta Adresi : hastanesatinalma@sdu.edu.tr
ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 53 kalem tıbbi ilaç
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Eczane Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığının, idare tarafından yüklenicinin
kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe
başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek / işe
başlanacaktır. İşe başlama tarihinden itibaren, Alımı yapılacak
mallar sözleşme süresince İdarenin vereceği peyderpey siparişe
müteakip, en geç 15 (Onbeş) gün içinde siparişler hastane
eczane deposuna teslim edilecektir. (İşin süresi 365 gündür.
Ancak, Sözleşmenin 30.06.2021 tarihinden sonra imzalanması
durumunda işin süresi 30.06.2022 tarihinde sona erecektir.)
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Toplantı Salonu SDÜ
Doğu Yerleşkesi Çünür/ISPARTA
b) Tarihi ve saati : 24.05.2021 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli Ecza Deposu ise Sağlık Bakanlığı´ndan alınmış Ecza Deposu Ruhsatını, istekli imalatçı ise Sağlık Bakanlığı´ndan alınmış Üretim İzin Belgesini, istekli ithalatçı ise Sağlık Bakanlığı´ndan alınmış İthalat İzin Belgesini sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu haber 286 kez okunmuştur.
  Yükleniyor...