AŞI İÇİN -80 DERECE DERİN DONDURUCU ALIMI ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

9 Haziran 2021 17:20

Aşı için -80 Derece Derin Dondurucu Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/323146
1-İdarenin
a) Adı : ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK
BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Sanayi Mah. 142Cad. No:72/B 32100 ISPARTA
MERKEZ/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası : 2462119600 - 2462119604
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Aşı için -80 Derece Derin Dondurucu Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET - 80 DERECE DERİN DONDURUCU ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme İmzalanmasına Müteakip 15 (On Beş )
İçerisinde teslimat yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalanmasına Müteakip
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.06.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres) : Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Solunu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
CİHAZ KESİN KABUL TARİHİNDEN İTİBAREN PERİYODİK BAKIM-ONARIM,TEKNİK SERVİS YEDEK PARÇA, FABRİKASYON VE İMALAT HATALARINA KARŞI 2 YIL ÜCRETSİZ VE TAM KAPSAMLI GARANTİLİ OLACAKTIR. ÜCRETİ KARŞILIĞINDA 10 YIL YEDEK PARÇA VE SERVİS GARANTİSİ VERİLMELİDİR. BUNUNLA İLGİLİ TAAHHÜDNAMEYİ YÜKLENİCİ İDAREYE VERMEK ZORUNDADIR.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu haber 160 kez okunmuştur.
  Yükleniyor...