ATIKSU ARITMA TESİSİNDEN ÇIKAN ARITMA ÇAMURUNUN NAKLİ ISPARTA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

14 Temmuz 2021 16:12

ATIKSU ARITMA TESİSİNDEN ÇIKAN ARITMA ÇAMURUNUN NAKLİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/402007
1-İdarenin
a) Adı : ISPARTA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE
KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KUTLUBEY MAH. MİMAR SİNAN CAD. 1 32100
ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası : 2462116000 - 2462120869
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak
indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : ATIKSU ARITMA TESİSİNDEN ÇIKAN ARITMA
ÇAMURUNUN NAKLİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 3.000 ton arıtma çamurunun nakli
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Isparta Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 60(Altmış) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.08.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI
(e-tekliflerin açılacağı adres)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler 19 08 05 kodlu atığı yakmaya / yakma ve beraber yakmaya veya düzenli depolama tesisi/sahası yetkili olduğunu gösteren Geçici Faaliyet Belgesi ve/veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip ya da bu sınıftaki işletmeleri yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmeleri zorunludur.
Arıtma Çamuru, Atık su Arıtma Tesisinden alınarak kantar marifeti ile tartıldıktan sonra yüklenici, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mer'i mevzuatları doğrultusunda verilen proses raporuna uygun şekilde söz konusu çamur bertaraf işlemini gerçekleştirmeye uygun tesise çamur nakliyatını sağlayacaktır. Atık su Arıtma Tesisimizde oluşan çamurun atık kodu “19 08 05 Kentsel atık suyun arıtılmasından kaynaklanan çamurlar” olup, İstekliler; Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan lisansları ile atık çamurun bertaraf kodu, bertaraf yöntemi ve işlemleri ile birlikte hangi bertaraf tesisinde bertaraf edeceğine dair tesise ait gerekli belgeleri yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmeleri zorunludur
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilen, Atıksu Arıtma Çamuru Nakli veya Nakli ve Bertarafı İşi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu haber 80 kez okunmuştur.
  Yükleniyor...