2021 YILI İÇİN JENERATÖR SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM HİZMETİ ALIMI ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

8 Ekim 2021 17:14

2021 YILI İÇİN JENERATÖR SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM HİZMETİ ALIMI
ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

2021 Yılı İçin Jeneratör Sistemleri Periyodik Bakım Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/624600
1-İdarenin
a) Adı : ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE
SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KEPECI MAH. 116 CADDE NO:12 32300 İSTASYON
ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası : 2462184160 - 2462238255
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : 2021 Yılı İçin Jeneratör Sistemleri Periyodik Bakım
Hizmeti Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : İl Müdürlüğümüze bağlı birimlerin 33 Adet jeneratör bakımı
ve yedek parça değişimi Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan
ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İl Müdürlüğümüz ve bağlı birimler
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 3(Üç) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe
başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) : 18.10.2021 - 11:00
tarih ve saati
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Kepeci Mah. 116. Cadde No:12 Isparta Gençlik ve Spor
(e-tekliflerin açılacağı adres) İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Birimi
(E-İhale Salonu)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu haber 30 kez okunmuştur.
  Yükleniyor...