KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14 Ekim 2021 14:59

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KIRTASİYE MALZEMESİ MAL mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/621659
1-İdarenin
a) Adı : ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ
BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Fatih Mahallesi 102 Cadde No: 131 32300 ISPARTA
MERKEZ/ISPARTA
c) Telefon ve faks numarası : 2462281410 - 2462278307
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak
indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KIRTASİYE
MALZEMESİ MAL
b) Niteliği, türü ve miktarı : 45 kalem kırtasiye malzemesi alımı Ayrıntılı bilgiye
EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ISPARTA / Merkez
ç) Süresi/teslim tarihi : ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU
d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) : 04.11.2021 - 10:00
tarih ve saati
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Isparta Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube
(e-tekliflerin açılacağı adres) Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği (Fatih Mahallesi 102.
Cadde No:131 Merkez ISPARTA)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece
EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İhale kapsamında istekliler tarafından ihale tarih ve saatinden önce 45 kalem tüm ürünler için birer adet numune ürünü hazırladığı teslim tutanağı ile birlikte Isparta Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliğine teslim edilcektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Tercih edilecek ürün üzerinde TSE ve CE işaretlerinden en az birinin veya Avrupa Birliği tarafından güvenlik göstergesi olarak kabul edilmiş EN71-1 , EN71-2, EN71-3 ve EN71-9 normlarına uygun olacaktır.

Bu haber 28 kez okunmuştur.
  Yükleniyor...